8. Sınıf Fen Bilimleri DNA ve Genetik Kod Konu Anlatımı (Yeni Müfredat)

NÜKLEOTİD, GEN, DNA VE KROMOZOM

Canlıların en küçük yapı birimi olan hücrenin yönetim merkezi çekirdektir. Çekirdek içerisinde de hücrenin yönetimini gerçekleştiren, canlıya ait kalıtsal bilgileri taşıyan yapılar yer alır. Çekirdek içerisindeki en karmaşık başka bir deyişle en büyük yapı kromozomdur. Kromozomlar DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur. DNA üzerinde kalıtsal özelliklere etki eden genler bulunur. Genler de nükleotid adı verilen moleküllerden oluşur. Şimdi bu yapıları daha ayrıntılı olarak ele alalım.

Kromozom

Kromozomlar DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşan yapılardır. Canlılara ait saç rengi, göz rengi, cinsiyet gibi kalıtsal bilgilerin anne babadan yavrulara aktarılmasını sağlayan (taşıyan) yapılara kromozom denir. Kromozomlar hücre çekirdeğinde yer alırlar. Çekirdeği bulunmayan hücrelerde kromozomlar sitoplazma içerisine dağılmış halde bulunurlar.

Kromozomların şekli, büyüklüğü ve sayısı canlı türlerinde farklı ve sabittir. Yani aynı türe ait tüm canlılarda aynı sayıda kromozom bulunur. Örneğin insanda 46, sirke sineğinde 8, kurbağada 26, köpekte 78, farede 42 kromozom vardır. Bunun yanında farklı canlı türleri aynı sayıda kromozoma sahip olabilir. Örneğin insanda, Kurtbağrı bitkisinde ve moli balığında 46 kromozom vardır. Ancak insan, Kurtbağrı bitkisi ve moli balığı aynı gelişmişlik düzeyine sahip değillerdir. Benzer şekilde insanda 46 kromozom varken, köpekte 78, eğrelti otu bitkisinde 500 kromozom vardır. Fakat insan köpeğe ve eğrelti otu bitkisine göre daha gelişmiş bir canlıdır. O halde; kromozom sayısı ile canlıların gelişmişlik düzeyi arasında hiçbir ilişki yoktur. Önemli olan kromozomların yapısındaki kalıtsal bilgilerdir. Bu da canlıların kendisine özgüdür. Bazı canlılara ait kromozom sayıları tabloda verilmiştir.

Kromozom sayısı canlıdaki hücre çeşidine göre de farklılık gösterir. Canlılarda iki çeşit hücre vardır. Bunlar vücut hücresi ve üreme hücresidir. Canlılardaki üreme hücrelerinde bulunan kromozom sayısı vücut hücrelerindeki kromozom sayısının yarısı kadardır. Örneğin insanın vücut hücresinde 46 kromozom varken üreme hücrelerinde 23 kromozom vardır. Aynı şekilde köpeğin vücut hücresinde 78 kromozom varken üreme hücresinde 39 kromozom vardır. Buna göre canlılardaki vücut hücresindeki kromozom sayısı 2n ise üreme hücresindeki kromozom sayısı n’dir.

Canlıların vücut hücrelerindeki kromozomların yarısı(n) anneden, diğer yarısı(n) da babadan gelir. Biri anneden biri babadan gelen şekil ve büyüklük bakımından aynı olan ve aynı karaktere etki eden kromozomlara homolog kromozom(2n) denir. Homolog kromozom içeren hücrelere diploit hücre(2n) denir. Diploit hücrelerde 2n sayıda (yani çift sayıda) kromozom bulunur. Canlıların üreme hücrelerinde ise n sayıda (yani tek sayıda) kromozom bulunur. n sayıda kromozom içeren hücrelere ise haploit hücre(n) denir.

Canlıya ait kromozom sayıları normal şartlarda değişmez. Kromozom sayısının radyasyon gibi çeşitli nedenlerle değişmesi sonucu çeşitli kalıtsal hastalıklar ortaya çıkar.
DNA (Deoksiribo Nükleik Asit)

Kromozomlar üzerinde yer alan ve canlının özelliklerinin nesilden nesile taşınmasını sağlayan ipliksi yapıdaki kalıtım molekülüne DNA (Deoksiribo Nükleik Asit) denir. DNA’nın en önemli görevi kalıtsal bilgileri saklamak ve nesilden nesile taşımaktır. Ayrıca DNA hücredeki yönetici moleküldür.

Hücrelerde DNA, kromozomun yapısında yer alır. DNA çift zincirli sarmal bir yapıya sahiptir. DNA zincirlerinin bir anneden diğeri de babadan yavruya aktarılır. Bu zincirler sarmal bir yapı oluştururlar. DNA zincirindeki merdiven basamağını andıran ve kalıtsal bilgilerin saklandığı bölgeler genlerdir.

Gen

Kromozomlar üzerindeki DNA’ların yapısında bulunan ve her biri bir karakterin ortaya çıkmasını belirleyen bölgelere gen denir. Genler kalıtsal bilgileri taşıyan bölgelerdir. Saç rengi, göz rengi, ten rengi, kan grubu gibi kalıtsal özellikler genler tarafından belirlenir.

Çevremizdeki canlıların birbirinden farklı olmasının nedeni genlerdir. Çünkü kromozomlar üzerindeki genler birbirinden farklıdır. Genler, DNA’nın en küçük yapı birimi olan ve nükleotid adı verilen yapılardan oluşur.

Nükleotid

DNA’nın en küçük yapı birimi olan ve genleri oluşturan yapıya nükleotid denir. Nükleotidler;

 • Bir adet fosfat,
 • Bir adet beş karbonlu Deoksiriboz şekeri ve
 • Bir adet organik bazın birleşmesiyle meydana gelen yapılardır.
 • Bir DNA’daki toplam nükleotid sayısı; toplam fosfat sayısına, toplam şeker sayısına ve toplam organik baz sayısına eşittir. Bu durum; Nükleotid Sayısı = Fosfat Sayısı = Şeker Sayısı = Organik Baz Sayısı şeklinde de ifade edilebilir. Örneğin; 800 adet nükleotid içeren bir DNA’da 800 adet fosfat, 800 adet şeker ve 800 adet organik baz vardır.

DNA’nın yapısında dört farklı nükleotid bulunmaktadır. Bu dört nükleotid aynı fosfat ve Deoksiriboz şekerinden oluşur. Nükleotidleri birbirinden ayıran, yapılarındaki organik bazlardır. Bu organik bazlar;

 • Adenin (A),
 • Timin (T),
 • Guanin (G) ve
 • Sitozin (S veya C) bazlarıdır.

Nükleotidler yapılarındaki organik baza göre isimlendirilirler. Yapısında;

 • Adenin bazı bulunan nükleotid Adenin Nükleotidi,
 • Timin bazı bulunan nükleotid Timin Nükleotidi,
 • Guanin bazı bulunan nükleotid Guanin Nükleotidi,
 • Sitozin bazı bulunan nükleotid Sitozin Nükleotidi olarak isimlendirilir.

İki nükleotid bir araya gelerek DNA’nın yapısındaki genleri oluşturur. DNA molekülünü oluşturan zincirlerdeki nükleotidlerin alt alta dizilişlerinde belirli bir kural yoktur. Ancak iki nükleotidin yan yana (karşılıklı) bir araya gelmesi belirli bir kurala göre gerçekleşir.  Buna göre; Adenin Nükleotidi Timin Nükleotidi ile Guanin Nükleotidi Sitozin Nükleotidi ile eşleşir. Farklı bireylerde nükleotidlerin sayısı ve dizilişi farklıdır. Kimyasal bir bağ olan hidrojen bağı ile birbirine bağlanan nükleotitler DNA zincirini oluşturmaktadır. Bu dört nükleotidin farklı sıralarda dizilmesi ile de farklı DNA zincirleri meydana gelmektedir. Adenin ve Timin Nükleotidlerinin bir araya gelmesiyle bir gen meydana gelir. Aynı şekilde Guanin ve Sitozin Nükleotidlerinin bir araya gelmesiyle bir gen oluşur. Oluşan bu genler, yapılarındaki nükleotidlerde yer alan fosfat bağlarıyla birbirine bağlanarak DNA zincirlerini meydana getirir.

 • Adenin ve Timin Nükleotidlerinin arasında 2, Guanin ve Sitozin Nükleotidlerinin arasında 3 adet hidrojen bağı vardır.
 • Bir DNA’da Adenin nükleotidi sayısı Timin nükleotidi sayısına, Guanin nükleotidi sayısı da Sitozin nükleotidi sayısına eşittir. Bu durumu; A=T ve G=C şeklinde de gösterebiliriz. Aynı şekilde bir DNA’da Adenin nükleotidi ile Guanin nükleotidlerinin toplamının Timin ve Sitozin nükleotidlerinin toplamına oranı 1’e eşittir. Bu durumu da; şeklinde gösterebiliriz.

Canlıların kalıtsal bilgilerinin taşındığı ve saklandığı yapıları en küçükten en büyüğe doğru sıralayacak olursak; fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik bazın birleşmesiyle oluşan nükleotidler bir araya gelerek genleri meydana getirir. Oluşan genler birleşerek DNA zincirini oluşturur. DNA zinciri özel protein kılıfla birleşerek kromozomu oluşturur.

DNA’NIN YAPISI

DNA, iki nükleotidin birleşmesiyle oluşan genlerin oluşturduğu çift zincirli sarmal bir yapıda olan kalıtım molekülüdür. Çok sayıda nükleotid birbirine bağlanarak nükleotid zincirini meydana getirir. Bir DNA’nın yapısında iki nükleotid zinciri bulunur. Nükleotid zincirleri bir sarmaşığın dalları gibi birbirinin çevresinde dönerek sarmal oluşturur. DNA, kıvrımlı bir merdivene benzetilebilir. Merdivenin basamakları nükleotidlerden oluşan genlere, basamakları taşıyan yan kısımlar DNA’nın zincirlerine benzetilebilir.

DNA’NIN KENDİNİ EŞLEMESİ

DNA çift zincirli bir yapıdadır. DNA’nın çift zinciri hücre içerisinde sarmal bir yapıda bulu­nur. DNA, ana canlıya ait kalıtsal bilgileri yavru canlıya aktarmak için kendini eşler. Başka bir deyişle bir kopyasını oluşturur. DNA kendini eşleyeceği zaman bu DNA zincirleri birbirinden ayrılmaktadır. Ayrılma ile oluşan her zincir kendini eşleyerek yine iki tane çift sarmal yapıda DNA oluşturmaktadır. DNA’nın kendini eşlemesi ile oluşan kopya sayesinde canlıya ait tüm bilgiler yavru hücreye aktarılmaktadır. DNA kendini eşlerken;

 • DNA’yı oluşturan zincirler bir fermuarın açılması gibi birbirinden ayrılır.
 • DNA zincirlerinin ayrılması sırasında fermuarın dişlerinin birbirinden ayrılması gibi nükleotidler de (aralarındaki hidrojen bağlarını kopararak) birbirinden ayrılır.
 • Ayrılan her bir nükleotidin karşısına hücre sitoplazmasında serbest halde bulunan nükleotidler belirli kurala göre (Adenin karşısına Timin, Guanin karşısına Sitozin) yerleşerek birbiriyle aynı özelliğe sahip (kopya) iki tane çift sarmal yapıdaki DNA’yı meydana getirirler.

Kazanımlar:

8.1.1.1. Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklar ve bu kavramlar arasında ilişki kurar.

               Bazların isimleri verilirken pürin ve pürümidin ayrımına girilmez.

8.1.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir ve DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder.

 

Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Halleri Konu Anlatımı başlıklı yazımızda 4. Sınıf Fen Bilimleri Konu Anlatımı, Fen Bilimleri Ders Notları ve Fen Bilimleri Ders Notu hakkında bilgiler verilmektedir.

Google arama terimleri:

 • dna ve genetik kod 8 sınıf konu anlatımı özet
 • genetik kod nedir 8 sınıf
 • 8 sınıf fen bilimleri DNA konusu konu anlatımı
 • 8 sınıf fen bilimleri dna ve genetik kod konu anlatımı
 • 8 sınıf fen dna ve genetik kod konusunu çalışma
 • DNA konusu
 • https://www fenehli com/8-sinif-fen-bilimleri-dna-ve-genetik-kod-konu-anlatimi-yeni-mufredat/

İNDİRİLEBİLİR DOSYALAR

İlginizi Çekebilir!

Abone ol
Bildir
guest

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

36 Yorum
En yeni
En eski En Çok Oy Verilen
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin
Ahsen aktaş
Ahsen aktaş
2 yıl önce

Sağolun çok işime yaradı

Selami
Selami
2 yıl önce

Teşekkürler

Medine gündüz
Medine gündüz
2 yıl önce

9/10 veriyorum bir kere hata yapılmış ama teşekkür ediyorum ve sağolun

Rümeysa Özyolcu
Rümeysa Özyolcu
2 yıl önce

Çok ama çok teşekkür ederim gerçekten

Last edited 2 yıl önce by Rümeysa Özyolcu
medine uşku
medine uşku
3 yıl önce

teşekkürler

Fatma zehra
Fatma zehra
3 yıl önce

Aynn devamını bekliyoruz cok tsk

arda
arda
3 yıl önce

çok işime yarda tşk

EYLÜL UTAR
EYLÜL UTAR
3 yıl önce

TEŞEKKÜRLER

lama murad
lama murad
3 yıl önce

güzeldi

Emir dağ
Emir dağ
3 yıl önce
Hocam çok teşekkürler çok güzel bir çalışma teşekkürler 
çok yardımcı oldunuz
kadir
kadir
3 yıl önce

bence iyi anlatmıs

şeyma elmaser
şeyma elmaser
3 yıl önce

çok güzel ellerinize sağlık

Misafir
Misafir
3 yıl önce

evettt

kemal çiftçi
kemal çiftçi
3 yıl önce

çok güzel bir sunumdu teşekkür ederim

Elsu
Elsu
3 yıl önce

Gerçekten harika bir anlatım. Çok faydalı oldu ve artık konuyu kavradım :). Teşekkürler.

sudeeeee
sudeeeee
3 yıl önce

en iyi bu kadar olurmuş beğendim

Dilayda
Dilayda
3 yıl önce

Ne kadar iyi açıklanabiliyorsa o kadar iyi açıklanmış.

merve
merve
3 yıl önce

teşekkürler:)

Adam
Adam
4 yıl önce

Güzel olmuş elinize salık

öykü
öykü
4 yıl önce

çok teşekkür ederim ama gen in falan özelliklerini de yazabilir misiniz lütfen ????

admin
admin
5 yıl önce

bizim hocamız hep burdan deftere yazdırıyor handan hocaaaa ve çok güzel bir site tesekkür ederiz..

alara
alara
6 yıl önce

çok güzel ellerinize sağlık

Google Kullanıcısı
Google Kullanıcısı
6 yıl önce

Görsellerle desteklendiginden çok güzel olmuş. Görseller sayesinde anladım. Hep böyle yapmanızı istiyorum.Ellerinize sağlık.Çok teşekkürler.

ilayda
ilayda
7 yıl önce

HARİKA GERÇEKTEN TEŞEKKÜRLER …

ilayda
ilayda
7 yıl önce

gerçekten çok güzel anlatılmış elinize emeğinize sağlık 😀

enes
enes
7 yıl önce

güzel ama eksikler var

mustafa
mustafa
7 yıl önce

tek kelime ile -harika-

ellerinize sağlık…

AYHAN AĞAOĞLU
AYHAN AĞAOĞLU
7 yıl önce

cok guzel olmus TEŞEKÜRLER.

yusuf
yusuf
7 yıl önce

cok guzel olmus tsekkurler

alara
alara
7 yıl önce

Çok işime yaradı çok teşekkür ederim ama bir ricam olacak:Lütfen not alabileceğimiz kısa yazılar ekleye bilir misiniz? Yeniden çok teşekkürler…

rahman
rahman
7 yıl önce

tsekkurler

fenci_hakan
fenci_hakan
7 yıl önce

çok teşekkür ederim güzel bir akış şeması ile sunulmuş ellerinize sağlık

Devamını bekliyoruz!!