2016-2017 8. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Üniteleri, Bölümleri ve Kazanımları

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan öğretim programına göre 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 8. Sınıf Fen Bilimleri dersinde işlenecek üniteler, bölümler ve kazanımlar önceki yıllara göre 4+4+4 eğitim sisteminden dolayı değişmiştir.

Buna göre; 8. sınıf seviyesinde öğrencilerden, DNA ve ilişkili kavramlar, insanda üreme, büyüme ve gelişme süreçleri, besin zinciri ve bu zinciri oluşturan elemanlar, madde döngüleri, sürdürülebilir kalkınma ve yaşam bilinci, biyo-teknoloji; elementler ve sınıflandırılması, periyodik sistem, kimyasal bağlar, kimyasal tepkimeler, asit yağmurları, ısı-kütle-özısı-sıcaklık kavramları ve aralarındaki ilişkiler, hâl değişimi; basit makineler, elektriklenme, mercek çeşitleri ve merceklerin kullanım alanları, sesin sürati ile ses enerjisi, deprem ve hava olayları ile ilgili konularda bilgi, beceri ve tutum kazanmaları beklenmektedir.

Konu anlatımları için ünite ve bölüm adlarına tıklayınız.

1. Ünite: İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme / Canlılar ve Hayat

1. Bölüm: DNA ve Genetik Kod      [Konu Anlatımı İçin Tıkla]    [Test İçin Tıkla]

8.1.1.1. Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklar ve bu kavramlar arasında ilişki kurar.

Bazların isimleri verilirken pürin ve pürümidin ayrımına girilmez.

8.1.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir ve DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder.

2. Bölüm: Mitoz        [Konu Anlatımı İçin Tıkla]    [Test İçin Tıkla]

8.1.2.1. Mitozun ne olduğunu kavrar ve canlılar için önemini açıklar.

8.1.2.2. Hücrenin, mitoz sırasında birbirini takip eden farklı evrelerden geçtiğini kavrar.

Mitoz evrelerinin sadece adları verilir.

3. Bölüm: Mayoz      [Konu Anlatımı İçin Tıkla]    [Test İçin Tıkla]

8.1.3.1. Mayozun ne olduğunu kavrar ve canlılar için önemini araştırır.

Mayoz evrelerinin adları verilmez.

8.1.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir.

8.1.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları kavrar.

Mayoz ve mitoz arasındaki farklılıklar verilirken, bölünme evrelerindeki farklılıklara değinilmez.

4. Bölüm: İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme      [Konu Anlatımı İçin Tıkla]    [Test İçin Tıkla]

8.1.4.1. İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları şema üzerinde göstererek açıklar.

Üreme organ ve hücrelerinin yapıları verilmez.

8.1.4.2. Üreme organlarının neslin devamı için üreme hücrelerini oluşturduğunu ifade eder.

8.1.4.3. Sperm, yumurta, zigot, embriyo ve bebek arasındaki ilişkiyi yorumlar.

Embriyonun gelişim evrelerine girilmez.

8.1.4.4. Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için alınması gereken tedbirleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

5. Bölüm: Ergenlik ve Sağlık      [Konu Anlatımı İçin Tıkla]    [Test İçin Tıkla]

8.1.5.1. Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimleri tartışır.

8.1.5.2. Ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde geçirilebilmesi için nelerin yapılabileceğini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

2. Ünite: Basit Makineler / Fiziksel Olaylar

1. Bölüm: Basit Makineler    [Konu Anlatımı İçin Tıkla]    [Test İçin Tıkla]

8.2.1.1. Basit makinelere örnekler verir ve sağladığı avantajları örneklerle açıklar.

a. Basit makinelerden, sabit makara, hareketli makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem ve çıkrık üzerinde durulur.

b. Dişli çarklar, vida ve kasnakların da birer basit makine olduğu belirtilir.

c. Basit makinelerde işten kazanç olmadığı vurgulanır.

8.2.1.2. Basit makinelerin günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir.

8.2.1.3. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek
tasarlar ve yapar.

3. Ünite: Maddenin Yapısı ve Özellikleri / Madde ve Değişim

1. Bölüm: Periyodik Sistem [Konu Anlatımı İçin Tıkla]    [Test İçin Tıkla]

8.3.1.1. Geçmişten günümüze periyodik sistemin oluşturulma sürecini araştırır ve sunar.

8.3.1.2. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar.

8.3.1.3. Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin “elektron-katman ilişkisi” temelinde elektron dağılımını yapar ve periyodik cetveldeki yerini bulur.

2. Bölüm: Elementlerin Sınıflandırılması [Konu Anlatımı İçin Tıkla]    [Test İçin Tıkla]

8.3.2.1. Elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırarak özelliklerini karşılaştırır.

3. Bölüm: Kimyasal Bağ [Konu Anlatımı İçin Tıkla]    [Test İçin Tıkla]

8.3.3.1. Kimyasal bağ kavramını açıklayarak bağları iyonik ve kovalent karakterlerine göre sınıflandırır.

4. Bölüm: Asitler ve Bazlar [Konu Anlatımı İçin Tıkla]    [Test İçin Tıkla]

8.3.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini kavrayarak günlük yaşamdan örnekler verir.

8.3.4.2. Maddelerin pH değerlerini kullanarak asitlik ve bazlık durumları hakkında çıkarımlarda bulunur.

8.3.4.3. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.

8.3.4.4. Asit ve bazların temizlik malzemesi olarak kullanılması esnasında oluşabilecek tehlikelerle ilgili gerekli tedbirleri alır.

8.3.4.5. Asit yağmurlarının oluşum sebeplerini ve sonuçlarını araştırarak sorunun çözümü için öneriler üretir ve sunar.

5. Bölüm: Kimyasal Tepkimeler [Konu Anlatımı İçin Tıkla]    [Test İçin Tıkla]

8.3.5.1. Kimyasal tepkimeleri, bağ oluşumu ve bağ kırılımı temelinde açıklar.

8.3.5.2. Kimyasal tepkime türlerini kavrar.

a. Kimyasal tepkime türlerinden sadece yanma ve asit-baz tepkimelerine değinilir.

b. Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesine girilmez.

8.3.5.3. Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunduğu sonucunu çıkarır.

6. Bölüm: Türkiye’de Kimya Endüstrisi [Konu Anlatımı İçin Tıkla]    [Test İçin Tıkla]

8.3.6.1. Ağırlıklı olarak ithal ve ihraç edilen kimyasal ürünleri karşılaştırarak Türkiye kimya endüstrisinin işleyişini kavrar.

8.3.6.2. Geçmişten günümüze Türkiye’deki kimya endüstrisinin gelişimini sorgular.

8.3.6.3. Kimya endüstrisinde meslek dallarını araştırır ve gelecekteki yeni meslek alanlarının neler olabileceği hakkında tahminlerde bulunur.

4. Ünite: Işık ve Ses/ Fiziksel Olaylar

1. Bölüm: Işığın Kırılması ve Mercekler [Konu Anlatımı İçin Tıkla]    [Test İçin Tıkla]

8.4.1.1. Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir.

8.4.1.2. Işığın kırılmasını, ince ve kalın kenarlı mercekler kullanarak deneyle gözlemler.

8.4.1.3. İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını tespit ederek ormanlık alanlara bırakılan cam atıklarının yangın riski oluşturabileceğini fark eder.

Kalın kenarlı merceklerin odak noktaları çizimle gösterilir.

8.4.1.4. Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.

2. Bölüm: Sesin Sürati [Konu Anlatımı İçin Tıkla]    [Test İçin Tıkla]

8.4.2.1. Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır.

a. Sesin boşlukta neden yayılmadığı belirtilir.

b. Işık ve sesin havadaki sürati; şimşek ve yıldırım olayları ve sonradan duyulan gök gürültüsü örneği üzerinden karşılaştırılır.

8.4.2.2. Sesin bir enerji türü olduğunu ve ses enerjisinin başka bir enerjiye dönüşebileceğini
kavrar.

5. Ünite: Canlılar ve Enerji İlişkileri / Canlılar ve Hayat

1. Bölüm: Besin Zinciri ve Enerji Akışı

8.5.1.1. Besin zincirindeki üretici-tüketici-ayrıştırıcı ilişkisini kavrar ve örnekler verir.

8.5.1.2. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini kavrar ve fotosentezin nasıl gerçekleştiğini açıklar.

Fotosentezin yapay ışıkta da meydana geldiği vurgulanır.

8.5.1.3. Canlılarda solunumun önemini kavrar ve solunumun nasıl gerçekleştiğini açıklar.

a. Fotosentez ve solunumun kimyasal denklemine girilmez.

b. Bitkilerin gece ve gündüz solunum yaptığına değinilir.

c. Oksijenli ve oksijensiz solunum, evrelerine girilmeden verilir fakat açığa çıkan enerji miktarları sayısal olarak belirtilmez.

2. Bölüm: Madde Döngüleri

8.5.2.1. Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar.

8.5.2.2. Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular.

8.5.2.3. Ozon tabakasının seyrelme nedenlerini ve canlılar üzerindeki olası etkilerini araştırarak sorunun çözümü için öneriler üretir ve sunar.

3. Bölüm: Sürdürülebilir Kalkınma

8.5.3.1. Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik proje tasarlar.

8.5.3.2. Katı atıkları geri dönüşüm için ayrıştırmanın önemini ve ülke ekonomisine katkısını, araştırma verilerini kullanarak tartışır ve bu konuda çözüm önerileri sunar.

4. Bölüm: Biyo-teknoloji

8.5.4.1. Günümüzdeki biyo-teknoloji uygulamalarının olumlu ve olumsuz etkilerini, araştırma verilerini kullanarak tartışır.

8.5.4.2. Biyo-teknoloji uygulamalarının geçmişten günümüze gelişimini araştırır ve rapor eder.

8.5.4.3. Biyo-teknolojik çalışmalar ile ilgili meslek gruplarını araştırır ve bu meslek gruplarının görev alanlarını açıklar.

6. Ünite: Maddenin Hâlleri ve Isı / Madde ve Değişim

1. Bölüm: Özısı

8.6.1.1. Özısıyı tanımlar ve yaptığı deneylerle farklı maddelerin özısılarının farklı olabileceği çıkarımında bulunur.

Özısının maddeler için ayırt edici özellik olduğu vurgulanır.

2. Bölüm: Isı Alış-verişi ve Sıcaklık Değişimi

8.6.2.1. Isı ile özısı, kütle ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi kavrar.

8.6.2.2. Isı alışverişi ile ilgili problemler çözer.

3. Bölüm: Maddenin Hâlleri ve Isı Alış-verişi

8.6.3.1. Hâl değişimi esnasında ısı alışverişi olduğu sonucuna varır.

Saf maddelerin hâl değişimi sırasında sıcaklığının sabit kaldığına değinilir.

8.6.3.2. Maddelerin hâl değişim ısılarını hesaplayarak sonucu yorumlar.

8.6.3.3. Maddelerin hâl değişim grafiğini çizer ve yorumlar.

8.6.3.4. Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir.

7. Ünite: Yaşamımızdaki Elektrik / Fiziksel Olaylar

1. Bölüm: Elektrik Yükleri ve Elektriklenme

8.7.1.1. Elektriklenmeyi, teknolojideki ve bazı doğa olaylarındaki uygulamalarını gözlemleyerek örneklendirir ve açıklar.

8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini deneyerek keşfeder.

8.7.1.3. Elektriklenme çeşitleriyle ilgili deneyler yapar ve sonuçlarını gözlemler.

2. Bölüm: Elektrik Yüklü Cisimler

8.7.2.1. Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır.

Özellikle nötr cismin, yüksüz cisim anlamına gelmediği; nötr cisimlerde pozitif ve negatif yük miktarlarının eşit olduğu vurgusu yapılır.

8.7.2.2. Elektroskopun kullanım amacını bilir ve çalışma prensibini gösterir.

8.7.2.3. Topraklama olayının ne olduğunu keşfeder ve günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarını dikkate alarak can ve mal güvenliği açısından önemini tartışır.

8. Ünite: Deprem ve Hava Olayları / Dünya ve Evren

1. Bölüm: Depremle İlgili Temel Kavramlar

8.8.1.1. Depremle ilgili temel kavramları bilir.

Deprem bilimi, deprem bilimci, artçı deprem, öncü deprem, şiddet, büyüklük, fay hattı, fay kırılması ve deprem bölgesi kavramları üzerinde durulur.

8.8.1.2. Deprem biliminin bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara deprem bilimci adı verildiğini bilir.

8.8.1.3. Türkiye’nin deprem bölgeleriyle fay hatları arasında ilişki kurar.

8.8.1.4. Depremlerin sebepleri ve yol açacağı olumsuz sonuçları tartışır.

Depremlere fayların yanında volkanik faaliyetlerin ve arazi çöküntülerinin de neden olduğu üzerinde durulur.

8.8.1.5. Deprem tehlikesine karşı alınabilecek önlemleri ve deprem anında yapılması gerekenleri tartışır.

2. Bölüm: Hava Olayları

8.8.2.1. Havanın temel bileşenlerini bilir.

Havanın; azot, oksijen, karbondioksit ve su buharından oluşan bir karışım olduğu vurgulanır.

8.8.2.2. Hava olaylarını gözlemleyerek kaydeder ve hava olaylarının değişken olduğu sonucuna varır.

8.8.2.3. Hava olaylarının sebeplerini günlük sıcaklık farklılıkları ve oluşan alçak ve yüksek basınç alanlarıyla açıklar.

Hava olayları; rüzgâr, yağmur, kar, dolu, sis ve kırağı ile sınırlandırılır.

8.8.2.4. Hava olaylarının, yeryüzü şekillerinin oluşumu ve değişimindeki etkisine ilişkin örnekler verir.

8.8.2.5. Hava tahminlerinin günlük yaşantımızdaki yeri ve önemini tartışır.

8.8.2.6. Meteorolojinin bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara meteorolog adı verildiğini bilir.

3. Bölüm: Mevsimlerin Oluşumu

8.8.3.1. Mevsimlerin oluşum sebebini, Dünya’nın dönme ekseninin eğikliği ve Güneş etrafındaki dolanmasıyla ilişkilendirir.

8.8.3.2. Dünya’nın dönme ekseninin eğikliğini dikkate alarak Güneş etrafındaki dolanma hareketine ait bir model oluşturur ve sunar.

4. Bölüm: İklim

8.8.4.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.

8.8.4.2. İklim bilimin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini bilir.

8.8.4.3. Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını araştırır ve sunar.

Bir önceki yazımız olan İlkokullar ve Ortaokullar Haftalık Ders Çizelgesi başlıklı yazımızda Haftalık Ders Çizelgeleri, Haftalık Ders Saatleri ve İlkokullar ve Ortaokullar Haftalık Ders Çizelgesi hakkında bilgiler verilmektedir.

Google arama terimleri:

 • basit makineler
 • 8 sınıf fen konuları
 • 8 sınıf fen basit makineler
 • teog fen konuları
 • 8 sinif fen mufredati
 • basit makinalar
 • 8 sinif fen konulari 2016 2017
 • 8 sınıf fen bilimleri basit makineler
 • 8 sınıf fen konuları 2016
 • 2016 2017 teog konuları
 • 8 sınıf fen konuları 2017
 • 2016-2017 teog konuları

İlginizi Çekebilir!

Abone ol
Bildir
guest

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

4 Yorum
En yeni
En eski En Çok Oy Verilen
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin
veli
veli
7 yıl önce

8.sinif konularinda kimyasal tepkimeler var ama kimsayal bağlar da varmı yani teogda çıkarmi

ilknur
ilknur
8 yıl önce

1. teogda ilk 3 konu mu çıkacak??